Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Imago Zuidoost 2020

Stadsdeel Zuidoost heeft als doelstelling om het imago van het stadsdeel te versterken. Om dit te kunnen monitoren heeft OIS voor de zesde keer een imago onderzoek uitgevoerd. In 2006 heeft OIS voor het eerst het imago van Stadsdeel Zuidoost onderzocht. Daarna is het onderzoek herhaald in 2008, 2010, 2013 en 2018. Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat in 2020 is uitgevoerd. In het onderzoek van 2020 zijn twee doelgroepen betrokken: bewoners van Zuidoost en Amsterdammers die niet in Zuidoost wonen. In totaal hebben 1.277 respondenten meegedaan aan het onderzoek.

Imago van Zuidoost

Bewoners associëren Zuidoost het vaakst met een positieve omgeving (35 procent), multicultureel (21 procent) en thuis voelen (21 procent). Amsterdammers die niet in het stadsdeel wonen associëren Zuidoost het vaakst met de Bijlmer (21 procent), multicultureel (15 procent) en flats (14 procent). Zowel bewoners als Amsterdammers die niet in Zuidoost wonen associëren Zuidoost weer iets vaker met criminaliteit dan in 2018.

De plekken waar Amsterdammers die niet in Zuidoost wonen het eerst aan denken bij Zuidoost zijn de Johan Cruijff ArenA of het ArenAgebied (34 procent) en de Amsterdamse Poort (25 procent). Bewoners noemen het vaakst de Gaasperplas en overige parken en groengebieden (41 procent) en de Amsterdamse Poort (31 procent). Hierin is weinig verschil met voorgaande metingen.

Criminaliteit wordt door zowel bewoners (16 procent) als door overige Amsterdammers (21 procent) als het belangrijkste probleem van Zuidoost gezien. Beide doelgroepen noemen criminaliteit vaker dan in 2018. In dat jaar was het imago/berichtgeving nog het meest genoemde probleem. Dit wordt nu door 8 procent van de bewoners genoemd en door 13 procent van de Amsterdammers die niet in Zuidoost wonen.

Naast problemen is ook gevraagd wat men positief vindt aan Zuidoost. Zowel bewoners van Zuidoost als overige Amsterdammers vinden het groen in Zuidoost het meest positief aan het stadsdeel. Dit wordt door 42 procent van de Zuidoostenaren genoemd en door 23 procent van de overige Amsterdammers. Op de tweede plek staat de bevolkingssamenstelling, die door 25 procent van de bewoners wordt genoemd en door 22 procent van de Amsterdammers die niet in Zuidoost wonen. Andere genoemde positieve aspecten aan Zuidoost zijn de ruimte/rust en de bereikbaarheid.

Amsterdammers die niet in het stadsdeel wonen zeggen het vaakst dat hun beeld van Zuidoost is gebaseerd op de bezoeken die zij aan Zuidoost hebben gebracht (39 procent). Een kleiner deel (20 procent) van de Amsterdammers die niet in Zuidoost wonen zegt dat zij hun beeld baseren op wat er in de media over Zuidoost wordt vermeld. Dat is meer dan in 2018 (14 procent), maar minder dan in de jaren daarvoor toen het percentage rond de 30 procent lag.

Net als in voorgaande metingen vinden de meesten dat Zuidoost er in de afgelopen jaren op vooruit is gegaan als woongebied. Wel zijn bewoners en overige Amsterdammers hier wat minder positief over dan in 2018.

Bezoek aan Zuidoost

Van de Amsterdammers uit de andere stadsdelen heeft 68 procent in het afgelopen jaar (oktober 2019-oktober 2020) Zuidoost bezocht. Dat is een kleiner aandeel dan in 2018. Van degenen die Zuidoost niet bezochten in die periode was voor 9 procent de coronasituatie daarvoor de reden. Ruim de helft van de Amsterdammers uit de andere stadsdelen die Zuidoost bezochten deed dat minder vaak dan voor de coronacrisis. Amsterdammers uit de andere stadsdelen kwamen vooral met de auto naar Zuidoost (48 procent) en namen vaker de fiets dan in 2018 en minder vaak het openbaar vervoer.

De reden om Zuidoost te bezoeken is voor Amsterdammers vooral winkelen. Dat kwam uit vorige metingen ook naar voren. Ten opzichte van 2018 werd recreëren vaker als bezoekreden genoemd en bezoek aan familie en vrienden minder vaak.

De ArenA boulevard is ook deze meting weer de populairste bezoeklocatie, alhoewel deze plek minder vaak genoemd wordt dan in 2018 (34 procent versus 42 procent). Ook de Amsterdamse Poort werd minder bezocht (19 procent versus 24 procent). De Gaasperplas werd juist iets vaker genoemd (10 procent versus 8 procent). Dit groengebied is onder Amsterdamse bezoekers die vanuit een ander stadsdeel komen recreëren in Zuidoost ook de meest bezochte plek.

Ruim de helft van de Amsterdammers die het stadsdeel bezochten in het afgelopen jaar kan het horeca-aanbod niet beoordelen. Dit aandeel is wel afgenomen in vergelijking met 2018. Het deel dat (heel) ontevreden is met het horeca-aanbod is groter dan het deel dat (heel) tevreden is (19 procent versus 17 procent). Bezoekers die hier negatief over zijn missen variatie, sfeer en kwaliteit op horecagebied. Bij het winkelaanbod is het aandeel bezoekers dat dit niet kan beoordelen juist toegenomen. Bezoekers geven minder vaak dan in 2018 aan dat zij (heel) tevreden zijn met het winkelaanbod (38 procent versus 45 procent). Als positief aspect wordt genoemd dat er in Zuidoost veel (grote) winkels en dat je er kan vinden wat je zoekt. Bezoekers die negatief zijn vinden juist dat het winkelaanbod eenzijdig is met veel ketens, dat speciale winkels ontbreken en dat er sfeer mist.

Amsterdamse bezoekers zijn het meest te spreken over de bereikbaarheid per fiets, drie kwart beoordeelt die als (heel) goed. Dat is vergelijkbaar met 2018. De bereikbaarheid van het stadsdeel per openbaar vervoer beoordeelt de helft van de Amsterdamse bezoekers als (heel) goed. Het aandeel dat hierover tevreden is, is toegenomen. Er is echter ook een deel dat hier geen oordeel over kan geven (29 procent). Bij de bereikbaarheid binnen het stadsdeel per openbaar vervoer is dit deel nog groter: twee derde kan dit niet beoordelen. In vergelijking met 2018 zijn er geen grote verschillen in het oordeel over de interne bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Wonen in Zuidoost

Bewoners van Zuidoost vinden vooral van Zuidoost dat je er snel lekker buiten bent, dat er veel groen is en dat de ligging vlakbij de stad aantrekkelijk is. Dit is ook terug te zien in de mate van recreatie in het stadsdeel: 89 procent van de bewoners heeft de afgelopen 12 maanden gerecreëerd in Zuidoost. Dit gebeurde het vaakst in het Gaasperpark en bij de Gaasperplas. Overige Amsterdammers vinden ook vaak dat je in Zuidoost snel lekker buiten bent en dat er veel groen is, maar zij zijn het hier minder vaak mee eens dan de bewoners. Zij vinden vaker dan bewoners dat er in Zuidoost betaalbare woningen zijn, maar ook dat het stadsdeel geïsoleerd ligt. Bewoners en overige Amsterdammers vinden de laatste jaren minder vaak dat er variatie aan woningen en winkels is in Zuidoost.

Het aandeel Amsterdammers van buiten het stadsdeel dat aangeeft (misschien) in Zuidoost te willen wonen (28 procent), is vergelijkbaar met 2018 maar licht gestegen ten opzichte van eerdere metingen. Redenen om (misschien) in Zuidoost te willen wonen zijn het vaakst het vele groen en de ruime woningen. Redenen om niet in Zuidoost te willen wonen zijn het vaakst dat men nu goed woont of dat men het stadsdeel te ver van het centrum vindt. Deze redenen werden in eerdere metingen ook genoemd.

Over het horeca-aanbod in Zuidoost zijn bewoners vaker ontevreden (44 procent) dan tevreden (21 procent). Bewoners zijn vaker ontevreden dan in 2018. Zij geven vaak aan dat er te weinig aanbod is, dat het aanbod eenzijdig is qua segment en dat de spreiding beperkt is. Bewoners die wel tevreden zijn met het horeca-aanbod vinden het juist wel dat er genoeg aanbod is en dat er voldoende variatie in het aanbod is. Over het winkelaanbod in Zuidoost zijn de meningen verdeeld. 40 procent van de bewoners tevreden en 37 procent is ontevreden Twee jaar terug waren bewoners iets vaker tevreden. Bewoners die ontevreden zijn, geven vaak aan dat er te weinig aanbod is, dat het aanbod te eenzijdig is of dat er weinig kleine, gespecialiseerde winkels zijn. Bewoners die wel tevreden zijn met het winkelaanbod geven aan dat er voldoende winkels zijn en dat ze kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn.

De meerderheid van de bewoners is tevreden over de bereikbaarheid van Zuidoost. Over de interne bereikbaarheid zijn bewoners wat vaker ontevreden dan over de bereikbaarheid per fiets en de OV-bereikbaarheid van en naar het stadsdeel.

Toekomst van Zuidoost

Zowel onder bewoners als andere Amsterdammers denkt de meerderheid dat Zuidoost er op vooruit zal gaan de komende jaren. Amsterdammers die niet in Zuidoost wonen zijn hier wel positiever over dan bewoners. Onder bewoners verwacht een groter deel dat het stadsdeel achteruit zal gaan (14 procent versus 7 procent). In het algemeen zijn jongere respondenten positiever in hun verwachtingen dan 65-plussers. Bewoners met een migratieachtergrond hebben ook vaker positieve verwachtingen dan bewoners zonder migratieachtergrond.

De respondenten die aangeven niet in Zuidoost te willen wonen, laten in deze meting minder vaak dan in 2018 weten dat zij zich kunnen voorstellen dat dat ooit anders zal zijn (21 procent versus 27 procent). Net als in 2018 is aan Amsterdammers van buiten het stadsdeel en bewoners gevraagd hoe men aankijkt tegen Amstel III en ArenAPoort als woonlocatie. Bewoners lijken dit vaker dan overige Amsterdammers aantrekkelijke woonlocaties. Bij beide woonlocaties lijkt rond vier op de tien bewoners dit een (heel) aantrekkelijke woonlocatie tegenover twee op de tien overige Amsterdammers. Zowel bewoners als overige Amsterdammers zijn wat vaker negatief gaan denken over deze woonlocaties, bij bewoners is dit het meest het geval.

Bewoners wensen of missen het meest in Zuidoost horeca, winkels en woningen gevolgd door toezicht en handhaving en veiligheid. Amsterdammers uit andere stadsdelen wensen voor Zuidoost vooral woningen, veiligheid en sfeer en gezelligheid gevolgd door horeca en winkels.

Conclusie

Uit de meting van 2018 kwam naar voren dat het imago van Zuidoost vooruit was gegaan: de associaties waren positiever geworden en associaties met criminaliteit en onveiligheid waren afgenomen. De meting van 2020 laat zien dat deze positieve ontwikkeling zich niet volledig heeft voortgezet. De ontwikkeling dat bewoners Zuidoost steeds meer met een positieve omgeving associëren zet door. Daarentegen zien we in 2020 dat zowel Amsterdammers die niet in Zuidoost wonen als bewoners het stadsdeel weer meer met criminaliteit en onveiligheid zijn gaan associëren. Beide groepen noemen criminaliteit in 2020 ook als belangrijkste probleem van Zuidoost terwijl zij in 2018 het imago en de berichtgeving nog als belangrijkste probleem bestempelden.

Ook bij de meningen rondom Zuidoost als (toekomstige) woonlocatie zijn de resultaten uit 2020 wat gematigder dan in de voorgaande meting. Hoewel de meerderheid van de bewoners en Amsterdammers uit andere stadsdelen wederom van mening is dat Zuidoost erop vooruit is gegaan als woongebied is die meerderheid wel kleiner dan in 2018. Beide groepen geven ook wat vaker aan dat Zuidoost achteruit is gegaan. Bewoners zijn daarnaast zowel over de huidige ontwikkeling als de toekomstige ontwikkeling wat vaker negatief dan overige Amsterdammers.

Amsterdamse bezoekers komen vaak om te winkelen in Zuidoost, maar het winkelaanbod kan beter. Ook op het vlak van het horeca-aanbod heerst ontevredenheid. Onder bewoners is de ontevredenheid over het horeca- en winkelaanbod nog groter dan onder bezoekers en ook verder toegenomen. Het kan zijn dat de coronasituatie, waarbij in het voorjaar van 2020 de horeca en winkels tijdelijk gesloten waren, enige invloed heeft gehad op het oordeel, maar in dit onderzoek is niet specifiek gevraag naar de hoe de sluiting het oordeel over het aanbod heeft beïnvloed.

Zuidoost wordt het meest geprezen om het vele groen en de meeste bewoners recreëren in het stadsdeel. Bezoekers zoeken het stadsdeel ook steeds meer op ter recreatie. Om de positieve verwachtingen over de ontwikkeling van het stadsdeel in te lossen zal Zuidoost dit sterke punt moeten vasthouden en tegelijkertijd de positie van het stadsdeel op het vlak van veiligheid, horeca- en winkelaanbod en wonen moeten versterken.