Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Amsterdam groeit: vestiging en vertrek in 2023

In 2023 is de Amsterdamse bevolking met 13.554 personen gegroeid tot 931.748 inwoners. De bevolking groeit door buitenlandse migratie, maar ook doordat het aantal geboortes groter is dan het aantal sterfgevallen. Het binnenlands migratiesaldo is sinds 2015 negatief. Welke nieuwe trends zien we in 2023 op het gebied van migratie naar en vanuit Amsterdam?

In de stad werden vorig jaar 3.568 baby’s meer geboren dan dat er inwoners overleden. Voor het tweede jaar op rij is het aantal geboortes echter gedaald, naar 9.542 in 2023. Het inwoneraantal nam met 20.475 inwoners toe door buitenlandse migratie. Daar staat tegenover dat het binnenlandse migratiesaldo negatief is. In 2023 vestigden zich 10.429 meer Amsterdammers elders in Nederland dan andersom. Een jaar ervoor was dat verschil nog groter, met een binnenlands migratiesaldo van -17.156.

Hoeveel mensen vestigen zich in de stad en hoeveel vertrekken er?

Sinds 2001 groeit het aantal personen dat zicht vestigt in Amsterdam. Ook de groep die vertrekt, wordt groter. Het jaar 2020 vormt hierop een uitzondering. Door de coronacrisis waren er minder mensen die zich vanuit het buitenland vestigden of daarheen vertrokken. Het aantal vestigingen nam daarna weer toe, vooral vanuit het buitenland. Maar in 2023 vestigden zich iets minder mensen vanuit het buitenland dan een jaar eerder.

Grafiek met hoeveel mensen zich tussen 2000 en 2023 vanuit binnen- en buitenland in Amsterdam vestigden

Vestiging in Amsterdam vanuit binnenland en buitenland

Vanaf 2013 nam het binnenlands vertrek elk jaar toe. In 2023 nam dit voor het eerst af. Het buitenlands vertrek is ook voor lange tijd redelijk stabiel geweest. Sinds het einde van de coronacrisis vertrekken weer mensen naar het buitenland.

Grafiek met hoeveel mensen tussen 2000 en 2023 vanuit Amsterdam naar binnen- en buitenland vertrokken

Vertrek uit Amsterdam naar binnenland en buitenland

De meeste mensen die naar Amsterdam trekken of er juist weggaan, zijn jonger dan 50. Onderstaande grafiek laat voor elke leeftijd zien hoeveel personen de stad er in 2023 bij kreeg of juist verloor als gevolg van migratie. De grootste aantallen zien we bij de leeftijden 18 tot en met 26. Binnen deze leeftijdsgroep komen flink meer mensen in de stad wonen dan dat de stad verlaten. Dit geldt zowel voor binnenlandse migratie als voor migratie vanuit het buitenland. Daarbij vallen twee pieken op: voor 19-jarigen en voor 24-jarigen. Dit zijn voornamelijk studenten en starters op de arbeidsmarkt.

Grafiek van het migratiesaldo per leeftijdscategorie in 2023

Saldo binnenlandse en buitenlandse migratie naar leeftijd

Boven de 50 is het saldo van vestiging en vertrek gering en overwegend negatief. Het aantal 50-plussers dat Amsterdam verlaat, is groter dan het aantal 50-plussers dat naar de stad toe trekt. Ook personen in de leeftijdsgroepen 0-15 jaar en 30-49 jaar verlaten de stad vaker dan dat ze er komen wonen. Dit zijn vooral jonge gezinnen met kinderen tot 5 jaar.

Hoe verschilde de binnenlandse migratie in 2023 met die in 2022?

In 2023 vestigden zich 4.604 personen meer vanuit het binnenland in de stad dan in 2022. Daarvan was een ruime meerderheid 18 tot 25 jaar oud. Vooral uit de gemeenten Cranendonck, Haarlemmermeer en Haarlem kwamen in 2023 meer mensen naar Amsterdam. Tegelijkertijd vertrokken 2.123 inwoners minder naar gemeenten elders in Nederland dan een jaar eerder. Vooral inwoners tot 18 jaar en tussen 25 en 50 jaar vertrokken minder vaak. De grootste verschillen zien we bij het vertrek naar de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Diemen. Er verhuisden gemiddeld zo’n 300 inwoners minder naar deze plekken dan in 2022.

Grafiek van het binnenlands vertrek en de binnenlandse vestiging in 2022 en 2023 per leeftijdsgroep

Binnenlandse migratie naar leeftijdsgroepen

Wie verhuisden in 2023 naar een andere gemeente in Nederland?

Van de ruim 53.000 personen die vorig jaar vanuit Amsterdam naar elders in Nederland verhuisden, is ruim de helft in Nederland geboren. Meer dan een derde is in het buitenland geboren. Van de overige 9 procent is het geboorteland onbekend. Wel weten we dat deze groep bijna uitsluitend bestaat uit mensen die zich in 2023 in de stad vestigden en binnen drie maanden weer vertrokken. Veel van hen waren ingeschreven op adressen van bedrijven of het expatcentrum.

Grafiek van de geboorteplaats en woonduur in Amsterdam van personen die verhuisden naar een andere Nederlandse gemeente

Geboorteplaats en woonduur in Amsterdam van personen die verhuisden naar een andere Nederlandse gemeente

Vanuit welke landen kwamen de meeste buitenlandse nieuwkomers in 2023?

In 2023 kwamen 47.700 personen vanuit het buitenland in Amsterdam wonen. Dat zijn er minder dan in 2022, toen het om 51.600 personen ging. In dat jaar was de immigratie ook hoger dan de jaren ervoor. Dit kwam ten dele door een ‘inhaalslag’ na de coronacrisis. Maar vooral de aankomst van mensen uit Oekraïne en Rusland droeg hieraan bij. Als we personen die vanuit Oekraïne en Rusland naar de stad kwamen voor de gehele observatieperiode buiten beschouwing laten, dan is de immigratie in 2023 wel hoger dan in 2022.

In 2023 kwamen nieuwe inwoners in toenemende mate uit de Verenigde Staten, Duitsland, Italië en Spanje. De groep personen die vanuit Turkije naar de stad komt, groeit sinds 2020. In 2023 was deze groep ongeveer even groot als in 2022. Het aantal nieuwkomers uit India fluctueert de afgelopen jaren sterk maar blijft groot. Doordat het buitenlandse migratiesaldo positief is, zal dit blijven bijdragen aan de voortdurende groei van de stad.

Grafiek van meest voorkomende landen van waaruit buitenlandse nieuwkomers zich vestigden tussen 2000 en 2023

Meest voorkomende landen van waaruit buitenlandse nieuwkomers zich vestigden